Wie ka Member ginn ?

Aktive Member
Eltere resp. Erzéiungberechtegt deenen hir Kanner d’Schoule vun de Gemenge Bech a Manternach besichen an d’Jorescotisatioun bezuelen.

Éieremember
Gëtt vum Virstand vum Veräi genannt. All Persoun déi de Veräin ënnerstëtzt an seng Ziler fërdert.

Membre sympathisant
All Persoun déi de Veräi wëll ënnerstëtzen duerch d’Bezuele vun enger Jorescotisatioun déi vum Virstand bestëmmt gëtt.

Cotisatioun 2024 :
Active Member 10.- € (onofhängeg vun der Unzuel vun de Kanner an der Famill)
Membre sympathisant 10.- € oder méi

Compte : IBAN LU17 1111 2563 5177 0000 (CCPL)
Bénéficiaire : ELVERE
Kommunikatioun: Cotisatioun 2024

Qui peut devenir membre  ?

Membre actif
Parent resp. tuteur ayant à charge un ou plusieurs enfants fréquentant un établissement scolaire des communes de Bech ou de Manternach et payant la cotisation annuelle.

Membre d’honneur
Nommé par le conseil d’administration. Personne qui soutient l’association et promeut ses buts.

Membre sympathisant
Toute personne souhaitant soutenir l’association moyennant le paiement de la cotisation telle que fixée par le conseil d’administration.

Cotisation 2024 :
Membre actif 10.- € (indépendamment du nombre d’enfants)
Membre sympathisant 10.- € ou plus

Compte : IBAN LU17 1111 2563 5177 0000 (CCPL)
Bénéficiaire : ELVERE
Communicatioun: Cotisation 2024

Dernière modification le 20.11.2023
Aller au contenu principal